Xưng niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm

Thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm?

Tất cả chúng sinh khổ não trong 10 phương thế giới khi đang chịu khổ mà bạn có thể nhất tâm xưng niệm danh hiệu ngài, thì ngay trong lúc xưng niệm đó liền được giải thoát khỏi khổ não, đây là điều không thể nghĩ bàn đấy.

Khi gặp rất nhiều tai nạn lớn, gió lớn, nước lớn. Ngay trong lúc xưng danh hiệu đều có thể được giải thoát bởi các khổ nạn đó.

Để biết rõ hơn về tiền thân Bồ Tát Quán Thế Âm, tham khảo tại đây: Sự tích Bồ Tát Quán Thế Âm

thanh-hieu-bo-tat-quan-the-am

Phẩm phổ môn nói nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh phải chịu khắc khổ não. Nghe đến danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm một lòng xưng danh ngài.

Bồ Tát Quán Thế Âm tức thời quán xét âm thanh ấy khiến cho chúng sinh đó đều được giải thoát. Phải niệm Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào thì Bồ Tát mới có thể quán xét âm thanh của bạn đây?

Chỉ cần 2 điều là tai nghe và tâm quán được tương hợp, lập tức có thể cảm ứng đạo giao. Các loại tâm phàm phu của bạn vẫn chưa bỏ đi được ngày ngày đang tạo tội chướng thì sao có thể cảm ứng được, hi vọng bạn hãy cầu xin cho thân tâm mình được như pháp trước, pháp tâm đại sám hội rồi chí thành niệm thánh hiệu tức khắc sẽ được cảm ứng.

Chú thích: Quan Âm là tên gọi tắt của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng là tên gọi được dịch từ tiếng Phạn qua. Chỉ cần bạn xưng niệm thánh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm thì có thể đoạn trừ tham, sân, si.

Phẩm phổ môn nói: Nếu có chúng sinh nào nhiều dâm dục thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm liền được lìa dâm dục. Nếu kẻ nào nhiều sân gợn thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thường được hết sân gợn. Nếu ai nhiều ngu si thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm liền được hết ngu si.

Vậy thì phải thường niệm nhé, nếu không thường niệm thì ba độc tham, sân, si sẽ luôn dấy khởi cho nên phải luôn thường niệm phật mới có thể đối trị ba độc được. Khi tham, sân, si vừa được diệt trừ thì thân tâm thanh tịnh, bạn liền có thể chứng đắc quá A La Hán rồi, là quả vị thánh cao siêu cuối cùng trong 4 quả thánh nghĩa là thực sự giải thoát giác ngộ viên mãn.

Vị A La Hán tự tại phi thường tuổi thọ vượt hơn người bình thường, không còn bị cuốn vào luân hồi sinh tử nữa, muốn viên tịch lúc nào cũng được, bạn chính là thánh tăng rồi.

Bồ Tát Quán Thế Âm nói: Chúng sinh nếu chí thành xưng niệm danh hiệu của tôi thì lập tức được giải thoát khỏi tất cả mọi đau khổ, cái thế giới này đã quá nhiều khổ nạn rồi, ông trời còn có lúc không  đoán được gió mưa. Con người ai biết được họa phúc khôn lường chỉ trong 1 sớm tối, duy chỉ có xưng niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì mới có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn tai hóa ra tốt đẹp.

Tại sao phải xưng niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm?

Chính bởi vì phải tẩy rửa diệt trừ những ý kiến chấp chước trong tâm của chúng sinh, bạn buông bỏ ý kiến cá nhân, niệm 1 tiếng thì công đức vô lượng của tiếng niệm này liền được ứng hợp rồi. Đây chính là tâm tức phật, phật tức tâm rồi. Viên viên mãn mãn không thừa không thiếu.

Bây giờ chúng ta nói về tâm tức phật, phật tức tâm đây. Nếu tâm bạn vẫn còn vấn niệm dơ bẩn thì không được đâu. Mọi người hiểu rõ cái đạo lý này rồi thì phải tin tấn phấn đấu như thế nào đây?

Cái xấu thì phải trừ bỏ đi cái tốt thì phải chọn lọc lấy. Phải giảng giải 3 chữ Quán Thế Âm như thế nào đây?

Trong phẩm phổ môn Phật Thích Ca nói với Bồ Tát Vô Tận Ý: Nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sinh chịu các sự khổ não, đây là ý nói mỗi một chúng sinh đều có vô biên sự khổ não. Tất cả chúng sinh khổ não trong 10 phương thế giới đang giúp bạn chịu khổ nạn, nếu nghe được thánh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm này mà bạn có thể trì niệm thì tất cả mọi sự khổ não tức khắc được giải thoát ngay trong lúc nghe danh và trì niệm thánh hiệu liền được giải thoát.

Kinh văn nói rõ ràng minh bạch như vậy: Như Lai là đấng nói lời chân thật, lời đúng như vậy. Lời đúng như vậy chính là đúng như nhân quả của sự việc này mà nói. Nếu bạn làm theo đúng lời Phật dạy thì chắc chắn sẽ thực hiện được, đây chẳng phải là nói dối lừa người khác, chẳng phải là việc không thể đạt đến được.

Kinh Chú Đại Bi là bài chú được Bồ Tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc tập hợp của các Phật, các thần và bồ tát trong tựa kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni. Có thể tham khảo cách trì kinh qua cả 3 phiên bản tiếng Phạn, tiếng Hoa và tiếng Việt tại đây: Kinh Chú Đại Bi 84 câu